banner banner
خانه های محبوب

خانه های محبوب

فلسفه ساخت خانه محبوب بعنوان خانه ها ی با هویت متناسب برای زندگی زمانه در نظر گرفت .

اولین بارایده این خانه ها توسط استاد سید اکبر حلی پیشنهاد گردید و...

ادامه مطلب