برای عزیزان لازم به ذکر است عملیات مقاوم سازی فوق الذکر خاص یکپارچه سازی بام خانه های تاریخی است که درصد بسیار بالایی ازفشار افقی طاق ها ی قوسی را نیز خنثی کرده است و از رانش افقی طاق ها و ایجاد ترک خو...