خانه تاریخی تاج

خانه تاریخی تاج در محور گردشگری خیابان علوی کاشان طی شماره 9028 در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته است. این خانه یکی از بناهای گودال باغچه ای اصیل مردم کاشان در دوران قاجاریه با حدود دو قرن قدمت می باشد و دارای 700 متر مربع عرصه و 800 متر مربع اعیانی برخوردار از معماری ارزشمند بومی از نمونه خانه های عام مردم کاشان در آن دوره است .

از این خانه می توان به عنوان مرجع و معرف ارزشمندی در مطالعات و تحقیقات مردم شناسی در این خطه بهره جست.