خانه عامری ها

خانه عباسیان

خانه طباطبایی ها

خانه بروجردیها

خانه احسان

خانه تاریخی نقلی