در خانه هنرمندان کاشان گروه های هنری مختلف در حوزه های گوناگون مستقر هستند.

این خانه همواره میزبان هنرمندان و هنردوستان کاشانی می باشد.

.