استاد ماشاا... کارگر

فرزند: محمد

شغل : درودگر

متولد : 1264

محل تولد : کاشان

میزان تحصیلات : خواندن و نوشتن

محل سکونت : کاشان - خیابان محتشم روبروی سرپله

محل کارگاه درودگری : کاشان – مقابل مدرسه امام

زمان فوت : 1364 ه.ش

محل دفن : مزار دشت افروز کاشان

اساتید : استاد حسن پاقپانی

استاد غلام حسین خرمی

شاگردان : استاد علی محمد کارگر (فرزند ایشان )

استاد محمد معمار معروف به محمد آقاپدر

آ ثار : درهای کاروانسرای سردار (تخریب)

گاراج مفیدی (تخریب)

شش گوشه پانخل

آب فرات مدرسه امام

گروه تحقیق : استاد معمار سیّد اکبر حلّی - سرکار خانم موسی نژاد

منابع تحقیق : استاد جواد شفایی – استاد حسن تسلطی