استاد جواد شفاهی

متولد : 11 دیماه 1321 ه . ش کاشان

میزان تحصیلات : سیکل

محل سکونت : کاشان - گذر محله

محل کارگاه درودگری : شهرک صنعتی امیر کبیر

اساتید : استاد ماشاا... کارگر ( پدر بزرگ ایشان (

استادعلی محمد کارگر ( دایی ایشان)

شاگردان : استادحسین شفایی ( برادر ایشان (

محمد شفایی( فرزند ایشان (

استاد حسن فرزانه

استاد صفر علی رضایی

آثار : خانه های تاریخی کاشان ( طباطبایی ، عباسیان ، عامری ها ( ...

مرمت و باز سازی کارهای چوبی کاخ گلستان

مرمت و نوسازی دربهای اورسی شمس العماره تهران

مرمت گره چینی دربهای اورسی خانه امام جمعه تهران

حسینیه امینیه قزوین

آلت ولغت سازی دربهای زیرزمین نهادریاست جمهوری تهران

نوسازی دربهای مسجدجامع قدس شهرک غرب تهران

نوسازی دربهای ساختمان وزارت جنگ

مرمت ونوسازی ضریح زیارت پنجه شاه کاشان

کتیبه های چوبی نقاره خانه سردرب باغ ملی تهران

مرمت دربهای سرقبرآقادرمولوی تهران

دربها نرده هاوحفظ نمازخانه ومحراب چوبی کتابخانه ملی تهران

تالیف کتاب گره سازی درمعماری ودرودگری

گروه تحقیق : استاد حلی - سرکار خانم موسی نژاد

منابع تحقیق : استاد جواد شفایی