استاد اکبر رزاقی

فرزند: حسین

شغل : درودگر

متولد : تیرماه 1323ه.ش

محل تولد : کاشان

میزان تحصیلات : ششم ابتدایی

محل سکونت : کاشان - خیابان ملامحسن – کوچه شهید چک بر

محل کارگاه درودگری : کاشان – بازار جنب مسجد سلطانی

اساتید : مرحوم استاد محمد معمار ( معروف به محمد آقا پدر )

مرحوم استاد حسین رزاقی ( پدر ایشان )

مرحوم استاد محمد علی کارگر

شاگردان : استاد محمد جمالی

استاد محسن جمالیان

استاد محمد رزاقی

آثار : ساخت درب گره و مشبک مسجد – نجف آباد

ساخت درب گره مشبک مسجد زیارت استرک

ساخت درب گره و مشبک گنبد مسجد امام – بازارکاشان

ساخت منبر مسجد درب زنجیر بازار کاشان

درب خانه مخبر الدوله در توپخانه تهرا ن

درب مسجد شریف درب اصفهان کاشان

انواع هنرهای استاد : مکانیک ماشینهای بافندگی کارخانه مخمل بافی کاشان – ساخت دستگاه شربافی و دستمال بافی

گروه تحقیق : استاد معمار سیّد اکبر حلّی - سرکار خانم موسی نژاد

منابع تحقیق : استاد اکبر رزاقی