استاد حسن تسلطی مجدد

استاد حسن تسلطی مجدد

فرزند: استاد محمد

شغل : درودگر

متولد : 10/1/1331

محل تولد : کاشان – خیابان فاضل نراق جنب کوچه درب باغ

محل سکونت : کاشان - خیابان طالقانی - کوچه شفاهی

محل کارگاه درودگری : جاده قمصر – مقابل زیبا عدل

اساتید : استاد علی محمد کارگر

شاگردان : استاد رضا نخی

آ ثار : مسجد آقابزرگ مقبره نراقی

بالای شتر گلو باغ فین

صحن فینی ها در مشهد اردهال

زیارت جوشقان قالی

کتابخانه میراث و درب زیارت در ابیانه

خانه تایخی عباسیان

خانه تاریخی عامریها

خانه تاریخی طبا طبا ئی

خانه تایخی صالح

خانه تاریخی برجودی

زیارت راوند

خانه تاریخی افتخار الاسلام دربند آران وبیدگل

گروه تحقیق : استاد معمار سیّد اکبر حلّی - سرکار خانم موسی نژاد

منابع تحقیق : استاد حسن تسلطی مجدد