استاد محمد علی نخی

استاد محمد علی نخی

فرزند: حسن

شغل : درودگر

متولد : 5/2/1346

محل تولد : تهران

میزان تحصیلات : سیکل

محل سکونت : کاشان – خیابان علوی

محل کارگاه درودگری : خیابان علوی

اساتید : استاد حسن تسلطی

شاگردان : استاد حسن مهدی تسلطی

آقای مجید یوسفی

آقای میثم بی خسته

آ ثار : ساخت درب پاشنه ای دو جام شیشه دور حاشیه با چهار چوب گره موقاری حیاط اندرونی خانه طباطبائیها

درب های توپر چهار قاب با چهار چوب گره موقاری اطاقهای دور حیاط اصلی خانه عباسیان

چهارچوب اروسی با گره موقاری و دربهای اروسی و پنجره های دوردار بالای اروسی ها با طرح خشتی اطاق دست راستی حیاط یوسفیان در خانه عامریها

درب و چهارچوب توپر و درب و چهارچوب دو جام شیشه دور حاشیه حیاط اصلی خانه آل یاسین

درب و چارچوب دو جام شیشه خانه عطارها

درب و چهارچوب مغازه های روبروی زیارت سلطان امیر احمد

گروه تحقیق : استاد معمار سیّد اکبر حلّی - سرکار خانم موسی نژاد

منابع تحقیق : استاد محمد علی نخی