هنرهای آیینی و مذهبی پیوندی عمیق با عشق و ایمان توده های عظیم مردمان سرزمین اسلامی ایران دارد . ذوق و هنر آیین داران با اندیشه ، خرد و ایمان اسلامی آنان در آمیخته و مسیرهنر را به فرهنگ قرآنی پیوند داده است ، مردم دارالمومنین کاشان نیز با تمدنی عمیق آیین ها را در قالب هنری ماندگار پاس داشته اند .
خانه هنرمندان کاشان هم از بدو تأسیس تاکنون مروج آیین های عاشورایی بعنوان یکی از ارزشهای معنوی و اعتقادی مردمان و هنرمندان مسلمان کاشانی بوده است.
ما اعتقاد داریم هنرهای آیینی و تاریخی مذهبی مجموعه ای از ذوق و فطرت ،علم و اندیشه ، مهارت و تخصصی است که اجرای آن وسیله بسیار مؤثر در ماندگاری و انتقال آن به نسل های بعدی جامعه می باشد.
چون آیین شکلی از معرفت است ، یک روش تعلیم ماندگار است ، بستری مناسب و فراگیر برای نشر و ترویج تفکر مکتب شیعه است.
لذا واحد هنرهای آیینی خانه هنرمندان کاشان در سالهای گذشته تعدادی از آیین های اصیل و ارزشمند کاشان را در قالب آیین سوگ و مویه به عرصه نمایش گذاشته است.
آیین های اجرا شده تا کنون شامل:
سقاخوانی ، تعزیه خوانی ، چاوش خوانی ، وداع خوانی ، بحر طویل خوانی ، پیش خوانی ، فرات خوانی ، شعر خوانی ، مرشدی ، خیل عرب ، زنگ حیدری ، نقاره زنی ، مقتل خوانی و مدیحه سرایی اهل بیت سلام اله که در رأس همه هنرها در آیین و مذهب است ، بوده و محرم امسال و آینده نیز ضمن تداوم اجرای آیین های مذکور در جهت احیای آیین های عاشورایی و مذهبی اجتماعی مردمان این دیار شامل : نقالی ، پرده خوانی ، طفلان مسلم و دیگر آیین های فراموش شده اقدام خواهد نمود ، که چون تأثیرگذاری نمایش آیین های موروثی هم ، کار کرد روانی دارد و هم عبادی ، و نکات اخلاقی و نصیحتی آن هم ، در باورها و عقاید توده های عظیم مردم ریشه دارد.
ادبیات و شعر خوانی اشعار معنوی و مذهبی بویژه اشعاری که پند و نصیحت و نکات اخلاقی در آن است ، در هنرهای آیینی جایگاه ویژه ای دارد . چون هنر یک وسیله و فن است . به عبارتی یک مهارت است ، که هر کس بخواهد برای ترویج تفکر خودش از آن استفاده کند ، و در طول تاریخ تفکرات ماندگار از هنر استفاده کرده اند .
ادبیات و شعر خوانی از جمله هنرهایی است که اقشار مختلف جوامع آنرا ابزار برنده ای برای القاء مکتب و تفکراتشان به نسل های بعدی دانسته اند و اگر بخواهیم اخلاقیات ، نیکی ها و مسائل انسانی را فراگیر کنیم ، تا هم دین را در بر گیرد و هم آیین را ، یکی از موفق ترین ابزار ها پاس داشت .
چاشنی هنر و آیین های مذهبی و ملی است که بوسیله نمایش های نوایی و تأتری آنهم بصورت زنده ،که اجرای آن بخصوص توسط پیشکسوتان این عرصه بسیار تأثیر گذار خواهد بود .