بناهای زیر بخشی از ساختمان های تلفیقی معماری سنتی و مدرنآثاری از استاد حلی در کاشان است.

1- سرای خاتون (واقع در قمصر کاشان)

2 - چند بنای دیگر از تلفیق معماری سنتی و مدرن

3 - طرح سه بعدی از بناهای در حال اجرا تلفیق معماری سنتی و مدرن