تاریخ تاسیس: 1379

موسسین انجمن : آقایان علی اخوان ارمکی – مهدی فرجی – امیرحسین رحیمی – فرشید فرزین

مدیر فعلی انجمن :

زمان تشکیل جلسات :عصر چهارشنبه هر هفته

مکان تشکیل جلسات : خانه هنرمندان کاشان