1.زنده یاد استاد علی محمد کارگر

2.زنده یاد استاد محمد آقا معمار معروف به محمد آقا پدر

3.استاد جواد شفاهی

4.استاد اکبر رزاقی

5.استاد حسن تسلطی مجدد

6.استاد محمد علی نخی

7.استاد ماشاا... کارگر