لیست اسامی اساتید معمار متوفی به ترتیب دوره تاریخی

نام استاد معمار

نام پدر

دوره

استاد تقی معمار باشی

ـــــ

ـــــ

استاد اکبر شل

ـــــ

ـــــ

استاد ماشااله پامناری

ـــــ

ـــــ

استاد رمضانعلی توپچی

ـــــ

ـــــ

استاد جعفر خان کاشی

ـــــ

ـــــ

استاد رمضان حسن آبادی

ـــــ

ـــــ

استاد حسین شعبان

ـــــ

ـــــ

استاد عباس حسن آبادی

ـــــ

ـــــ

استاد حسین برزگی

استاد تقی بزرگی

1254 الی 1327 ه . ش

استاد حاج رضا عشق آبادی

محمد علینقی

1255 الی 1350 ه . ش

استاد نصراله آباد

استاد حسین شعیان

1258 الی 1343 ه.ش

استاد حاج حسینعلی مهندس

استاد ماشااله پامناری

1259 الی 1336 ه . ش

استاد حاج رجبعلی معمار

استاد حاج اکبر معمار

1306 الی 1396 ه . ق

استاد علی مریم

ـــــ

1265 الی 1350 ه . ش

استاد محمود حسن آبادی

استاد رمضان حسن آبادی

1265 الی 1345 ه . ش

استاد حاج حسینعلی آباد

استاد نصراله آباد

1282 الی 1280 ه . ش

استاد حسین مهندس معروف به حسین فرج

علی فرج

1285 الی 1365 ه . ش

استاد حاج مانده علی معمار

استاد حاج رجبعلی معمار

1292 الی 1381 ه .ش

استاد حاج محمد معمار کاشانی

استاد حسین استاد تقی معمار

1294 الی 1368 ه .ش

استاد محمد معمار

استاد عباس

1298 الی 1383 ه . ش

استاد تقی معمار معروف به استاد حاجی

استاد علیرضا معماری

1309 الی 1384 ه . ش

استاد علی معماری

استاد عباس

1311 الی 1380 ه . ش

استاد حاج مهدی تسلط

عباس تسلط

1316 الی 1384 ه . ش