معرفی انجمن ادبی خانه ترانه از انجمن های معروف و با سابقه ادبیاتی در کاشان

.

این انجمن با حضور شاعران باانگیزه و با سابقه کاشانی برنامه ها و جلسات شاعرانه متعددی برگزار می نماید.