اسامی هنرمندان شاغل در خانه هنرمندان کاشانردیفنامرشته هنری1استاد جواد شفاییدرودگر2استاد امیر حسین افسریطراح فرش3استاد ماشا... بابائیانکاشی کار4استاد سید سعید کاظمیخوشنویس5استاد احمد خوش حسابخوشنویس6استاد مرتضی شبانینقاش7استاد مهدی اسدزادهنقاش8استاد مهدی ایرانینگارگر9استاد محمد خادم الفقرانگارگر10آقای مهندس شعبانیکاشی کار11آقای مهندس کاظم امین محبوبطراح فرش12استاد مهدی محتشمیشعرباف13استاد امیر دانشپورمجسمه ساز14استاد هادی حدادی نیاسریمعرق کار15استاد محسن پور بافرانیمعرق و منبت16
دسته بندی تعداد اشعار