banner banner
مقاوم سازی بام بناهای تاریخی با شیوه اجرایی همگون

مقاوم سازی بام بناهای تاریخی با شیوه اجرایی همگون

این روش توسط معمار حلی پیشنهاد داده شده است و پس از بررسی- آنالیزو تاییدتوسط مهندسان سازه در چند بنا به اجرا درآمده است.

در زیر تصاویر در حال اجرا در خانه تاریخی منوچهری واقع در کاشان را مشاهده می کنید.