سرکارخانم سمیه سادات علوی نیا

متولد:25 مرداد 1357

نام پدر :محمود

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته هنری : ادبیات

رشته تخصصی :شعر ، نثر ، ویراستاری

اساتید :

استاد دکتر عبدالرضا مدرس زاده

استاد دکتر سعید خیرخواه

استاد دکتر آذر پیوند

استاد دکتر سلامتیان

استاد دکتر بهنیا

استاد مسعودی

فعالیتهای هنری

چاپ اشعار در کتاب گلوبند اشک هایم تقدیم تو باد

چاپ آثار در نشریهای طوبی ، آرمان ، گلستانه