به منظور معرفی و شناساندن فرهنگ و تمدن مردمان قدیم این دیار و چگونگی زندگی یک خانواده کاشانی در دوران قاجاریه با امکانات و وسایل زندگی آن زمان موزه مردم شناسی در گودال باغچه خانه هنرمندان دایر گردید.

در این موزه اطاق میانی پنج دری مادربزرگ با چیدمان ظروف و وسایل لازمه زندگی شاخص ترین قسمت موزه را تشکیل داده است. مادربزرگ در قسمت بالای اطاق در کنار پدربزرگ که مشغول چپق کشیدن در کنار منقل است زیر کرسی به قصه گویی برای نوه ها که اطراف کرسی گردآمده اند مشغول است. و اطاق گوشواره سمت راست پنج دری به عنوان قالی باف خانه و اتاق گوشواره سمت چپ به عنوان اطاق ابریشم پیچی عروس و دختر مادربزرگ منظور شده است.

پسر بزرگ خانه مشغول کشیدن آب خوردن از چاه یک دلوه صفه میانی حیاط گودال باغچه برای آشپزی و خورد و خوراک می باشد. دختر بزرگ خانه نیز در صفه مجاور مشغول کوبیدن خورده نانهای ته سفره با پنیر و گردو برای درست کردن مچه که خوراک بسیار خوشمزه ای بود و مبین صرفه جویی و پیشگیری از اسراف در برکات خداوند است .عروس خانه نیز در امور زندگی کمک حال خانواده است و در صفه مقابل روی بند، لباس پهن می کند. گفتنی است در موزه مردم شناسی خانه هنرمندان شرح حال مدیران شهری از قدیم تا بحال بعنوان قشر شاخص و خدمتگزار مردم کاشان به تفکیک از بدو تاسیس ادارات ذیربط تا کنون برای بازدید میهمانان داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است.